De gelukkige school

De gelukkige school  is een lesmethode over Mens & Moraal voor basisscholen in Nederland en Vlaanderen

Vraag: Vindt u dat leerkrachten een taak hebben in de morele vorming van leerlingen?

o2hp4V8Uit recent Brits en Nederlands onderzoek blijkt dat de meeste leerkrachten deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Toch hebben veel leerkrachten (met name in het openbaar onderwijs) er moeite mee om aan morele onderwerpen aandacht te besteden. Ze zijn van mening dat goed en slecht relatieve begrippen zijn en ze willen de leerlingen niet hun mening opdringen.

De lessenserie De gelukkige school wil leerkrachten en leerlingen (in zowel openbaar als confessioneel bijzonder onderwijs) een methode aanreiken om meer inzicht te krijgen in de relatie Mens & Moraal. Het is de bedoeling deze methode samen met leerkrachten, ouders, schoolbestuurders en andere geïnteresseerden verder te ontwikkelen en klaar te hebben voor het schooljaar 2018-2019. In de bijlage Achtergronden kunt u meer lezen over de visie die aan deze methode ten grondslag ligt.

De gelukkige school geeft leerlingen meer inzicht in de verschillen die er bestaan in de moraal van groepen en gemeenschappen, maar vooral ook inzicht in de moraal die wij als mensen delen. Meer inzicht vergroot het begrip voor de ander en dat is essentieel in onze multiculturele samenleving, in een steeds ‘kleiner’ wordende wereld. Maar we beginnen met het vergroten van dat begrip op onze eigen school. Een school waar elk kind zich geaccepteerd en veilig voelt. Een gelukkige school.

Met de moraal corrigeren we de fouten van onze instincten en met de liefde die van onze moraal. (Jose Ortega y Gasset, 1883-1955)

We hebben een set pilotlessen gemaakt voor groep 5-6 en voor groep 7-8. Wij zouden graag in contact komen met enthousiaste meedenkers die morele vorming een warm hart toedragen. Alle input van leerkrachten, ouders, schoolbestuurders en andere geïnteresseerden stellen wij op prijs. Ook morele vorming doen we samen!

Reacties en feedback naar aanleiding van de pilotlessen of anderszins kunt u richten aan Martin Harlaar: martinharlaar@gmail.com

Pilotlessen De gelukkige school groep 5&6

Pilotlessen De gelukkige school groep 7&8

Achtergronden De gelukkige school